Algemene voorwaarden

Van Goethem Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De samenwerking met deze derden gebeurt steeds in het belang van en na voorafgaandelijk overleg met de cliënt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten.

De staat van ereloon en onkosten is betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van €100,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is Van Goethem Advocaten eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Op de overeenkomst tussen Van Goethem Advocaten en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.